Category Archives: Փաստաթղթեր

2018 թվականի հաշվետվություններ

  2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ 2018 թվականի I եռամսյակի հաշվետվություններ 2018 թվականի II եռամսյակի հաշվետվություններ 2018 թվականի III եռամսյակի հաշվետվություններ Լուսաղբյուրի [..]

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Բյուջեի նախագիծ

2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ 2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաստիքացուցակ

  2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ Հաստիքացուցակ

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ Նախահաշիվ Նախահաշիվ Հունվար − փետրվար Հոկտեմբեր − նոյեմբեր Սոցիալական փաթեթ Հանրակրթություն Արտաբյուջե

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 2017թ.

2017 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ

Փաստաթղթեր, Ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություն 2016

Ֆինանսական հաշվետվություններ