Category Archives: Ֆինանսական հաշվետվություններ

2018 թվականի հաշվետվություններ

  2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Բյուջեի նախագիծ

2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ 2018 թվականի բյուջեի նախագիծ

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաստիքացուցակ

  2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ Հաստիքացուցակ

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Նախահաշիվ

2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ Նախահաշիվ Նախահաշիվ Հունվար − փետրվար Հոկտեմբեր − նոյեմբեր Սոցիալական փաթեթ Հանրակրթություն Արտաբյուջե

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Եռամսյակային հաշվետվություններ

  2018 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ Եռամսյակային հաշվետվություններ Տարրական, հիմնական, միջնակարգ կրթություն Հաշվետվություն  դեբետ-կրեդիտ նյութական միջոցների շարժ 2017թ տարեկան հաշվետվություն Հաշվետություն Դեբետ-կրեդիտ [..]

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 2017թ.

2017 թվականի հաշվետվություններ Եռամսյակային հաշվետվություններ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ Տարեկան հաշվետվություններ Բյուջեի նախագիծ

Փաստաթղթեր, Ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություն 2016

Ֆինանսական հաշվետվություններ